HW 

Eco Research

Group

 

组委会开始发出接受信

 

网上注册付费开始   

 

早期优惠注册付费期 

 

组委会开始发出正式邀请信 

 

普通注册截止日期

 

报到

 

会议(加拿大黄刀市)

 

科学考察(加拿大温哥华市) 

 

离开加拿大回国                                   

1月20日, 2019

 

1月20日, 2019

 

1月20日 – 5月31日, 2019

 

2月1日, 2019

 

6月1日 - 8月31日, 2019

 

11月24日, 2019

11月24日 - 28日, 2019

11月29日, 2019

 

11月30日, 2019