HW 

Eco Research

Group

 

組委會開始發出接受信

 

網上註冊付費開始 

  

早期優惠註冊付費期 

組委會開始發出正式邀請信 

普通註冊截止日期

報到

會議(加拿大黃刀市)

科學考察(加拿大溫哥華市

 

離開加拿大回國

1月20日, 2019

 

1月20日, 2019

 

1月20日 – 5月31日, 2019

 

2月1日, 2019

 

6月1日 - 8月31日, 2019

 

11月24日, 2019

11月24日 - 28日, 2019

11月29日, 2019

 

11月30日, 2019